תנאי השימוש באתר

אתר "inbalnatan.co.il" (להלן "האתר") ובעליו הגברת ענבל נתן (להלן: "הבעלים") מקדמים בברכה את המשתמשים בשירותי האתר.

 השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. אנא קרא  תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלה.

בתקנון זה: "תכנים" - כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, ניתוחים, תכנים, הערכות, בטקסט, בתמונות ו/או בקול, שיועמדו לרשות הגולשים באתר.

תקנון זה מוסיף על התקנון הפרטני של החנות המקוונת. במקרה של סתירות או אי התאמות בין תנאי תקנון זה לבין תנאי תקנון החנות המקוונת הנ"ל, יגבר האמור בתקנון הפרטני על האמור בתקנון כללי זה בכל הקשור לשירותים, אותם מציעה החנות המקוונת.

האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.

חנות

מוצרי החנות מיוצרים בעבודת יד (למעט צמחי מרפא) ואינם מחזיקים באישור משרד הבריאות.
השפעות המוצר מובאות מתוך ידע ברפואת הצמחים והארומתרפיה, ולא אושרו כהתוויה רפואית על ידי משרד הבריאות. 


השימוש באתר

השימוש באתר מוצע לך כשהוא מותנה בקבלת כל התנאים, ההודעות וההגבלות המפורטים להלן. שימוש באתר ייחשב כהסכמה מצדך לכל התנאים, ההודעות וההגבלות שבתנאי שימוש אלה.
מוצרי החנות הינם מוצרים שנרקחים ברקיחה ארומתרפית בעבודת יד ומתוך יצורם בעבודת יד הינם נטולי אישור משרד הבריאות. 


השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמות שהם ("AS IS") בהתאם להחלטות הבעלים, ולא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הבעלים, בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר ובשירותי האתר ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה.

אתר זה מוגבל לשימוש אישי, ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי ללא הרשאה מפורשת בכתב מהבעלים. על המשתמש באתר חל איסור מוחלט לבצע בו שינויים או להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפריטי המידע, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באתר זה.

אתר זה מכיל מידע רב של תכנים בתחום הרפואה המשלימה, מידע הנכתב על-ידי הבעלים.
התכנים באתר, אינם מהווים תחליף להתייעצות מקצועית עם רופא מוסמך ו/או רופא מומחה
התכנים המופיעים באתר נועדו לספק אינפורמציה בלבד ואין הם מהווים עצה רפואית ו/או חוות דעת רופא מקצועי ו/או חוות דעת רופא מומחה. מטרת התכנים המופיעים באתר היא לסייע בהרחבת הידע האישי של גולשי האתר והמשתמשים בו. 

לעיתים מבטאים התכנים באתר גישה מסוימת ו/או גישה אישית שלי כמטפלת. כמקובל בתחום הרפואה, טיפול רפואי תלוי מקרה ונסיבות ולכן יש להתייחס לתכנים המופיעים באתר במידת זהירות רבה. בכל מקרה ובמיוחד בעת מקרה חירום רפואי, אין להסתמך על התכנים והעצות המופיעים באתר, אלא להיוועץ עם רופא ו/או רופא מומחה ו/או פנייה לבית החולים לקבלת טיפול מקצועי.

 

לאור האמור לעיל, אין הבעלים אחראית לכל נזק אשר ייגרם למי ממשתמשי האתר שמקורו בשימוש  באינפורמציה ובתכנים המופיעים באתר. 
כל שימוש באתר ו/או הסתמכות על תכניו, הינה על אחריותו הבלעדית של המשתמש בו. למשתמשי אתר זה לא תהא כל זכותתביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא כלפי הבעלים.  


הבעלים רשאית לסגור את האתר ולשנות, מעת לעת, את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. על כן, לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הבעלים בקשר לכך.

הבעלים אינה מתחייבת, כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר אינה מלמדת, כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והבעלים לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או שהנך סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. הבעלים אינה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

מבלי לגרוע מן האמור, הבעלים אינה אחראית לכל נזק - עקיף או ישיר - שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים.

לשימת לבך,  בעלי האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לפי שיקול דעתה, וללא קבלת הסכמת המשתמש, את תנאי השימוש באתר. בכל כניסה לאתר, ניתן יהיה לקרוא את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית ביותר.


קניין רוחני

כל זכויות היוצרים באתר - לרבות בעיצובו, ובכל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, טקסטים, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בו - הינן של הבעלים בלבד ו/או ספקי התוכן שלה, ו/או שותפים עסקיים, לפי העניין. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של הבעלים בכתב ומראש.  


על אף האמור לעיל, זכויות הקניין הרוחני בתכנים שנמסרים על ידיך לפרסום באתר, נשארות בבעלותך. עם זאת, עליך להישמר, שלא למסור לאתר ו/או לבעליו תכנים שאתה אינך בעל זכויות הקניין הרוחני בהם. במסירת תוכן כלשהו לפרסום באתר, הנך מאשר כי הנך בעל זכויות הקניין הרוחני בו, וכי הנך בר-רשות להתרת פרסומם באתר. במסירת תוכן לפרסום באתר, הנך מקנה לבעליו רישיון חינם שאינו מוגבל בזמן, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק ולהשתמש במידע לפי שיקול דעתה, בכל שירותי התוכן שהיא מספקת.


קניות, פרסומות ומידע מסחרי

הבעלים, וכן מי שקיבל היתר ממנה בכתב, והם בלבד, רשאים לפרסם באתר פרסומות ומידע מסחרי מטעמה או מטעם צד שלישי, בכל דרך שתראה לנכון. חל איסור מוחלט למחוק, לפגוע, לשבש, להתערב או להתנגד לכל פרסומת או מידע מסחרי כאמור, בכל אמצעי או דרך. הבעלים תהא רשאית, בכל עת וללא כל הודעה מוקדמת, למחוק כל פרסומת או מידע מסחרי אחר שפורסמו בניגוד לתנאי השימוש.

האחריות לתוכן המודעות המתפרסמות באתר, לרבות פרטי המידע והזכויות היא על המפרסמים בלבד. לבעלים אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים באתר או למהימנותם. יודגש, כי פרסום המידע המסחרי כשלעצמו אינו מהווה כל עידוד או המלצה לרכישת השירותים או המוצרים המוצעים למכירה באתר.


הפסקת שימוש ושיפוי

הבעלים רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותיה, אם לא יעמוד בתנאי מתנאי הסכם זה.

היה ויפר משתמש תנאי שימוש אלה, תהא הבעלים, לפי שיקול דעתה, זכאית לחשוף את שמו והפרטים הידועים לה אודותיו בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.

אתה תשפה את בעלי האתר או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

תנאי שימוש אלה מצטרפים להוראות כל תקנון אחר המצוי באתר זה, ובמקרה של אי התאמה, גוברות הוראות התקנונים הספציפיים.

על הסכם זה, כמו גם על הוראות כל התקנונים ותנאי השימוש האחרים המופיעים באתר, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב - יפו.  

 

שיפוי

אתה תשפה את הבעלים או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת הוראה מהוראות תקנון שימוש זה או כל זכות צד ג'.

תחולת דיני ישראל ומקום שיפוט

על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו. 


תקפות הוראות תקנון זה

במידה והוראה מהוראות תקנון זה, תקבע על ידי ביהמ"ש כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תקנון זה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.

 

 

 

המשך גלישה מהנה ....